حضرت جلالت‌مآب نيکولو ماکياولي چه نيک فرمودند که: 

            «تزوير و ریاکاری تنها خدمتي است که رذيلت در حق فضيلت انجام مي‌ دهد». 

نيز آن مرحومِ خلدآشینان در  کلام دٌرربار ديگري فرمودند: «هر كه بخواهد در همه حال پرهيزگار باشد، در ميان اين همه ناپرهيزگاري سرنوشتي جز ناكامي نخواهد داشت، از اين‏رو شهرياري كه بخواهد شهرياري را از كف ندهد، مي‌‏بايد شيوه‏هاي ناپرهيزگاري را بياموزد و هرجا كه نياز باشد به كار بندد».

صد دريغا که اين سخنان حکيمانه در غرب چندان مشتري نيافت و حکمرانان غربي تنها در سياست خارجي خود به اين پندهاي دلسوزانه‌ي حضرت ماکياولي عمل نموده و در سياست داخلي