سلام! 

نازنين من! 

دلتنگت شدم

اي خوبِ خوبان!

اي مهربان تر از مهربانان!

اي سلطانِ سرزمينِ گلرخان! 

پرده بنما از رخ، ره گم کرده ام

سُبُّوحٌ قُدُّوس، اي ربُّ المَلَکِ و الرُّوح!

در اين سحرگاه آدينه و صبح بهاري